ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА МІЗОЧА В 1939-1941 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112064

Ключові слова:

єврейська громада, єврейські біженці, Мізоч, радянські репресії, «перші совєти», Західна Україна, націоналізація

Анотація

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати становище єврейської громади в  Мізочі після встановлення радянської влади в Західній Україні в 1939-1941 рр. На основі історіографічного доробку та джерельної бази, відтворити  процес радянізації Західних областей України та прикладі волинського містечка Мізоч, показати негативні зміни у житті єврейської громади після встановлення радянських порядків в 1939-1941 рр. Методологія базується на засадах історизму та об’єктивності. Дослідження побудоване на основі загальнонаукових та спеціально-історичних методів. Застосовано методи архівної  евристики, наукової критики. Особливу  увагу  звернено на метод  усної історії. Наукова новизна. На основі досягнень історіографії та широкого спектру джерел, проаналізовано зміни у статусі та становищі єврейської громади містечка Мізоч на Рівненщині після радянізації краю в 1939-1941 рр. Дослідження  виконано  на основі аналізу джерел, частина яких вводиться до наукового обігу вперше. Висновки. Початок Другої світової війни та окупація Західних областей України призвели до кардинальної зміни життя місцевих жителів. Встановлення радянської влади супроводжувалося насадженням насильницьких практик та тоталітарних порядків. Єврейська громада Мізоча потрапила під репресії - заборонено функціонування сіоністських організацій. Чимало євреїв-біженців намагалися втекти від Голокосту з окупованої Польщі і прибули в Мізоч, де зіштовхнулися зі свавіллям та репресіями радянської влади. Багато з них потрапили у Сибір, водночас така доля врятувала їх від Голокосту. Євреям заборонили займатися підприємництвом та бізнесом, вони змушені бути найманими працівниками. Значно знизився рівень їхнього життя.

Біографія автора

Роман Михальчук , Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат історичних наук, професор Рівненського державного гуманітарного університету

Посилання

Джерела та література

Арад, И. (2007). Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1945). Д.: Центр «Ткума ЛТД»; М.: Центр «Холокост», 2007. 816 с.

Державний архів Рівненської області, ф. Р-569, оп. 1, спр. 1.

Державний архів Рівненської області, ф. Р-687, оп. 1, спр. 143.

Лист Марії Гуц до Романа Михальчука від 22.06.2008 р. Архів Романа Михальчука.

Меморіальна книга Мізоча (Mizocz; sefer zikaron, 1961). URL: https://www.jewishgen.org/Yizkor/Mizoch/Mizochu.html#TOC

Михальчук, Р. (2022). Мізоч: трагічні сторінки історії. 1939–1955. Вид. 2-ге, доповнене. Київ: Видавничий дім «Кондор», 344 с.

Остапук, В. (2021). Здолбунів. Частина третя. У роки Другої світової війни (до 1944 року) / Луцьк: ФОП Гадяк Ж.В., друкарня «Волиньполіграф»тм, 280 с.

Ровенщина Радянська 1939–1955: документи і матеріали. (1962). Львів : Кн.-журн. вид-во, 430 с.

Руккас, А. (2019). Мізоч і околиці 17 вересня 1939 року. Дермань і Мізоч в історії та культурі Волині / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Львівське відділення; НСКУ. Рівненська обласна організація; НТШ. Рівненський осередок; редкол.: А. Жив’юк (голов. ред.), А. Фелонюк (відп. ред.), В. Александрович та ін. Рівне, Вип. 1. С. 181–188.

Сергійчук, В. (2005). Український здвиг. Т.2. Волинь. 1939 – 1955. К.: Українська видавнича спілка, 840 с.

Спогади Андрона Якимовича Мельника (травень-червень 1988 р.). Архів Романа Михальчука.

Шабловська-Лутинська, Р. (2021). Мізоч безповоротньо минулої минувшини. Рівне: ПП “Формат-А”, 109 с.

USC SFI VHA, Testimony 38193. Mariia Moseichuk.

USC SFI VHA, Testimony 38507. Isaac Rozenblat.

USC SFI VHA, Testimony 38669. Nikolai Slobodiuk.

USC SFI VHA, Testimony 46431. George Ganzberg.

References

Arad, Y. (2007). Katastrofa evreev na okkupyrovannыkh terrytoryiakh Sovetskoho Soiuza (1941-1945). D.: Tsentr «Tkuma LTD»; M.: Tsentr «Kholokost», 2007. 816 s.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. R-569, op. 1, spr. 1.

Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti, f. R-687, op. 1, spr. 143.

Lyst Marii Huts do Romana Mykhalchuka vid 22.06.2008 r. Arkhiv Romana Mykhalchuka.

Memorialna knyha Mizocha (Mizocz; sefer zikaron, 1961). URL: https://www.jewishgen.org/Yizkor/Mizoch/Mizochu.html#TOC

Mykhalchuk, R. (2022). Mizoch: trahichni storinky istorii. 1939–1955. Vyd. 2-he, dopovnene. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kondor», 344 s.

Ostapuk, V. (2021). Zdolbuniv. Chastyna tretia. U roky Druhoi svitovoi viiny (do 1944 roku) / Lutsk: FOP Hadiak Zh.V., drukarnia «Volynpolihraf»tm, 280 s.

Rovenshchyna Radianska 1939–1955: dokumenty i materialy. (1962). Lviv : Kn.-zhurn. vyd-vo, 430 s.

Rukkas, A. (2019). Mizoch i okolytsi 17 veresnia 1939 roku. Derman i Mizoch v istorii ta kulturi Volyni / NAN Ukrainy. Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho Lvivske viddilennia; NSKU. Rivnenska oblasna orhanizatsiia; NTSh. Rivnenskyi oseredok; redkol.: A. Zhyviuk (holov. red.), A. Feloniuk (vidp. red.), V. Aleksandrovych ta in. Rivne, Vyp. 1. S. 181–188.

Serhiichuk, V. (2005). Ukrainskyi zdvyh. T.2 Volyn. 1939 – 1955. K.: Ukrainska vydavnycha spilka, 840 s.

Spohady Androna Yakymovycha Melnyka (traven-cherven 1988 r.). Arkhiv Romana Mykhalchuka.

Shablovska-Lutynska, R. (2021). Mizoch bezpovorotno mynuloi mynuvshyny. Rivne: PP “Format-A”, 109 s.

USC SFI VHA, Testimony 38193. Mariia Moseichuk.

USC SFI VHA, Testimony 38507. Isaac Rozenblat.

USC SFI VHA, Testimony 38669. Nikolai Slobodiuk.

USC SFI VHA, Testimony 46431. George Ganzberg.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження