ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА У РАДЯНСЬКУ ДОБУ

Автор(и)

  • Світлана Кравчук

DOI:

https://doi.org/10.35433/history.112065

Ключові слова:

Житомирський державний університет ім. І. Франка, інститут, студент, повсякдення, практика, гуртожиток, художня самодіяльність, дозвілля

Анотація

Анотація

Метою роботи є дослідження питання повсякденного життя студентів Житомирського державного університету ім. І. Франка у радянський період від 40-х до початку 90-х рр. Методологія наукового дослідження включає в себе як загальнонаукові, так і спеціально історичні методи, серед яких перш за все, метод усної історії та історії повсякдення. Наукова новизна роботи полягає у тому, що питання повсякденного життя студентів Житомирського державного університету ім. І. Франка не було об’єктом спеціального дослідження, а лише фрагментарно розглядалось у загальних наукових працях, присвячених історії цього навчального закладу. Тому авторка пропонує розширити базу досліджень у цьому напрямку, у тому числі і за рахунок особисто записаних свідчень. У результаті проведеного дослідження, авторка приходить до висновків, що повсякденне життя студентства Житомирського державного університету ім. І. Франка відображало соціально-економічні та культурні особливості різних десятиліть радянського періоду. Позитивні спогади та насиченість життя студентства пов’язуються не стільки з навчанням, як із включенням до так званої «культурно-масової» роботи, залученням студентства до сількогосподарських та інших робіт у сфері промисловості, значною кількістю педагогічних практик, специфікою щоденного побуту у гуртожитках. Проблеми економічного характеру сприймалися як тимчасові, політичні аспекти та загальна атмосфера, з нею пов’язана, у переважної  більшості колишніх студентів не посідає у спогадах помітного місця.

Біографія автора

Світлана Кравчук

аспірантка кафедри історії України, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Посилання

Джерела та література

Державний архів Житомирської області, ф. Р-266, оп. 1, спр. 150, 280 арк.

Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка. (1999). Київ: Техніка. 28 с.

Житомирський державний університет імені Івана Франка у спогадах викладачів (1940–1990-ті рр.). Ювілейна збірка усно-історичних свідчень (до 100-річчя ЖДУ імені Івана Франка). (2019). Житомир: Полісся. 452 с.

Житомирський державний університет імені Івана Франка. (2009). Київ: Логос Україна. 200 с.

Житомирський державний університет імені Івана Франка. 100 років. (2019). Житомир: Полісся. 244 с.

Комарніцький, О., Комарніцька, Л. (2022). Навчальна діяльність студентів Житомирського педагогічного ЗВО у 20–30-ті рр. ХХ ст.: практики та підсумкова атестація. Інтермарум: історія, політика, культура. Вип. 10. С. 37–56.

Спогади. Осауленко Людмила Василівна. (2023). 1948 р. н. Особистий архів авторки.

Спогади. Осауленко Михайло Олександрович. (2023). 1948 р. н. Особистий архів авторки.

Ювілейна книга: Житомирському державному університету імені Івана Франка – 85 років: історичний нарис. (2004). Житомир: Косенко. 232 с.

References

Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrskoi oblasti, f. R-266, op. 1, spr. 150, 280 ark.

Zhytomyrskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Ivana Franka. (1999). Kyiv: Tekhnika. 28 s.

Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka u spohadakh vykladachiv (1940–1990-ti rr.). Yuvileina zbirka usno-istorychnykh svidchen (do 100-richchia ZhDU imeni Ivana Franka). (2019). Zhytomyr: Polissia. 452 s.

Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka. (2009). Kyiv: Lohos Ukraina. 200 s.

Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka. 100 rokiv. (2019). Zhytomyr: Polissia. 244 s.

Komarnitskyi, O., Komarnitska, L. (2022). Navchalna diialnist studentiv Zhytomyrskoho pedahohichnoho ZVO u 20–30-ti rr. KhKh st.: praktyky ta pidsumkova atestatsiia. Intermarum: istoriia, polityka, kultura. Vyp. 10. S. 37–56.

Spohady. Osaulenko Liudmyla Vasylivna. (2023). 1948 r. n. Osobystyi arkhiv avtorky.

Spohady. Osaulenko Mykhailo Oleksandrovych. (2023). 1948 r. n. Osobystyi arkhiv avtorky.

Yuvileina knyha: Zhytomyrskomu derzhavnomu universytetu imeni Ivana Franka – 85 rokiv: istorychnyi narys. (2004). Zhytomyr: Kosenko. 232 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21

Номер

Розділ

Історичні дослідження