СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР БЕРДИЧЕВА

Олександр Мосієнко

Анотація


На прикладі Бердичева розглядаються практики створення та
збереження історичної пам’яті, особливості реалізації історичної політики на теренах конкретного міста центральної частини України.
Особлива увага звернена на мультикультурне обличчя міста, яке значною мірою зумовлене єврейським та польським культурними впливами. Досліджуються такі маркери просторово-часових координат міста як пам’ятники, меморіали, топонімічні назви.


Ключові слова


історична пам’ять; пам’ятник; пам’ятні знаки; символічний простір Бердичева

Повний текст:

PDF

Посилання


Горобчук А. П. Бердичів. Історія міста від заснування до сьогодення / А. П. Горобчук – Житомир, ПП «Рута», 2012. – 232 с.

Горобчук А. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури Бердичівщини (статті та фотографії) [електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// my.berdychiv.in.ua/pamjatki_i_pamjatni_miscja

Горобчук А. Проект «Цей день в історії Бердичева» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://my.berdychiv.in.ua/den_v_istor/p2_articleid/992

Грицак Я. Конструювання національного міста: випадок Львова /Я.Грицак // Дух і Літера. – К.: «Дух і літера», 2007. – С. 157-181.

Доманський О., Павловська А. Бердичівський Ленін пручався майже три години /О. Доманський // «РІО Бердичів», №15 (1184) від 25.02.2014 р.

Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л. Зашкільняк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 15/ Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНА України). Л.: 2006-2007 – С.855-862.

Іващенко О. М. Пам’ятки і пам’ятні місця історії та культури на Бердичівщині / О. М. Іващенко – Житомир, 2005 р. – 176 с.

Кравченко В. Бердичівським Праведникам Світу / В. Кравченко // Земля Бердичівська. - №71 (15091) від 22.09.2001 р.

Марковський Б. В. Бердичівська земля з найдавніших часів до початку XX ст.: Історико-краєзнавчий нарис / За ред. М. Ю. Костриці. – Бердичів. 1999. – 84 с.

Мартинюк М. В., Мокрицький Г. П. До питання про реставрацію і вдосконалення топонімічного ландшафту Бердичева / М. В. Мартинюк // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник «Велика Волинь» - Т.32 / Голов. ред. М. Ю. Костриця. – Житомир: Косенко, 2005. – С. 179-181.

Мартинюк М. В. Всі вулиці Бердичева: топонімія міста XIX-XX ст. (Довідник) / упоряд. Г. П. Мокрицький. – Житомир. «Волинь», 2009. – 36 с.

Міхеєва О. К. Соціальний простір міста: можливості «причитування» та управління / О. К. Міхєєва // Збірник наукових праць ДонДУУ: «Соціологія управління». Серія «Спеціальна та галузева соціологія». – Т. VIII. – Вип. 3 (80). – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – С. 413–422.

Нора П., Озуф М., Де Пюимеж Ж. Франция–Память / П. Нора // – СПб.: издво Санкт-Петербургского университета, 1999. – 328 с.

Побережний О. Погруддя Оноре де Бальзака вже офіційно відкрито. // «РІО Бердичів», №87 (947) від 04.11.2011 р.

Сертакова е. Культурная география А. Лефевра в свете гуманитарных исследований социального пространства города / е. Сертакова // Теория и практика общественного развития. Научный журнал. № 3 – 2012, С. 24-26.

Скавронська О. П., Скавронський П. С. Топоніміка Бердичівщини / О. П. Скавронська, П. С. Скавронський // Бердичівська земля в контексті історії України: Науковий збірник «Велика Волинь»: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.19 / Відп. редактор М. Ю. Костриця. – Житомир: МАК, 1999. – С.107-109.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память / М. Хальбвакс // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2–3. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html.

Широких Л. Школа імені Івана Житниченка /Л. Широких // Земля Бердичівська, №49 (15168) від 15.06.2002 р.
Copyright (c) 2014 Олександр Мосієнко