Поляки волині у мировому суді: аналіз судових практик

Автор(и)

  • Вікторія Панченко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

мировий суд, суддя, поляки, Волинь, судове провадження, відповідальність, повірений

Анотація

У статті на основі залучення широкого кола архівних документів
розкрито участь поляків Волині у мировому суді. З’ясовано, що вони
виступали у мировому процесі у ролі судді, сторін або повірених. Встановлено, що найчастіше католики порушували справи про земельні суперечки, порубку лісу, відновлення сервітутних прав; виселення орендарів; вексельні зобов’язання; спадкування.

Біографія автора

Вікторія Панченко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі - ЦДІАК), ф. 442, оп. 181, спр. 425, ч. 1

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 181, спр. 425 е.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 622, спр. 34.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 622, спр. 523.

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської

обл.), ф. 167, оп. 1, спр. 186.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. – 1—7, 10, 11, 13, 14, 16—21, 23—28, 30—33, 37—39, 42—43, 45—47, 54, 56, 60—63, 65—67, 69—72, 74, 76—78, 81—83, 85—90, 92, 93, 96, 100, 102—105, 107—109, 112, 115, 117, 121, 122, 124, 127, 130, 131, 134—136, 139, 141—144, 146, 147, 151, 152.

Державний архів Волинської області, ф. 292, оп. 1, спр. 75—77, 85, 86, 91, 93, 95, 97—99, 101.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. – 173, 181, 208, 256, 268, 287, 293, 297, 303, 314, 325, 393, 429.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 154.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 161.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 306.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 31.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 59.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 124.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр.207.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 208.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 649.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 666.

Держархів Житомирської обл., ф. 169, оп. 1, спр. 754.

Держархів Житомирської обл., ф. 170, оп. 1, спр. 28.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 7.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 9.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 14.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 75.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 127.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 477.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 591.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 600.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 627.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 725.

Держархів Житомирської обл., ф. 172, оп. 1, спр. 275.

Держархів Житомирської обл., ф. 172, оп. 1, спр. 560.

Держархів Житомирської обл., ф. 172, оп. 1, спр. 719.

Держархів Житомирської обл., ф. 173, оп. 1, спр. 71.

Держархів Житомирської обл., ф. 173, оп. 1, спр. 247.

Держархів Житомирської обл., ф. 173, оп. 1, спр. 316.

Держархів Житомирської обл., ф. 174, оп. 1, спр. 224.

Держархів Житомирської обл., ф. 175, оп. 1, спр. 27.

Держархів Житомирської обл., ф. 175, оп. 1, спр. 329.

Держархів Житомирської обл., ф. 175, оп. 1, спр. 2426.

Держархів Житомирської обл., ф. 175, оп. 1, спр. 2438.

Ааронов и. Новые выборные суды / и. Ааронов // Жизнь Волыни. – 1913. – №300 (27 ноября). – С. 1.

Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство европейской России. 1881–1904. / А.М. Анфимов. – М.: Наука, 1980. – 240 с.

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О.А. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.

Бурдін М. Ю. Судові установи Південно-Західного краю: особливості політики царату в ХІХ ст.: [електронний ресурс] / М.Ю. Бурдін. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Власюк І. М. Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900–1917 рр.): [електронний ресурс] / І.М. Власюк. – Режим доступу: http://kafhistory.kpi.ua/

Зданкевіч К. В. Судовая рэформа 1864 г. у Беларусі / К. В. Зданкевіч // Весці БДПУ. – 2007. – №1. – С. 16-18.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / О. Я. Калакура. — К.: Знання України, 2007. — 508 с.

Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ / А. А. Комзолова. – М.: Наука, 2005. – 383 с.

Корзун О. В. Внесок поляків у становлення сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі в кінці ХІХ – ХХ століття: [електронний ресурс] / О.В. Корзун – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/

Крестьянское движение в 1890 - 1900 гг.: сборник докладов / под ред. А.В. Шапкарина. - М., 1959. – 287 с.

Максимов О. Умови та специфіка запровадження судової реформи 1864 року на Правобережній Україні / О. Максимов // Волинські історичні записки. – 2010. – Том 5 – С. 49-56.

Марахов Г. и. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине / Г.и. Марахов. – К., 1967. – 258 с.

Надольська В. Вплив політики русифікації на життєдіяльність етнічних меншин Волинської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Надольська // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2006. – Вип. 10. – С. 260-264.

Нечаев В. Экономическое значение пастбищных сервитутов в Западной России: [Электронный ресурс] / В. Нечаев – Москва, 1898.– Режим доступа: http://www.cultinfo.ru/

Павелко В. О. Судова система на українських землях в складі Російської імперії за судовою реформою 1864 року: [електронний ресурс] / В.О. Павелко. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua.

Памятная книжка Волынской губернии на 1885 год / под ред. и.Ф. Мацкевича. – Житомир: типография губернского правления, 1884. – 313 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1902 год / под ред. и.и. Леонтьева. – Житомир: волынская губернская типография, 1901. – 516 с.

Панченко В. С. Мировой судья в Российской империи: профессиональные и личностные характеристики (на примере Волынской губернии): [Электронный ресурс] / В. С. Панченко // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал (Online). – 2013. – №2(6). – С. 110-119. – Режим доступа: http://www.vestospu.ru.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897г. – Т. VIII. – Волынская губерния. – СПб, 1904. – 282 с.

Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 365 с.

Рихтер Д. Сервитуты: [Электронный ресурс] / Д. Рихтер. – Режим доступа: http://www.wikiznanie.ru/

Рубльов О. «Українці-католики»: феномен польсько-українського порубіжжя ХІХ–ХХ ст.: [електронний ресурс] / О. Рубльов. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/

Самойленко О. О. Реалізація судової реформи 1864 р. в Україні: етапи і проблеми / О. О. Самойленко // Часопис Київського університету права. – 2011 – №4 – С. 23-26.

Соцкий Ю. Ф. Предпосылки становления и особенности формирования института мировых судей в украинских губерниях Российской империи: [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Соцкий. – Режим доступа: http://www.eurasialaw.ru/

Цецик Я. П. Зміни в земельних відносинах у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. П. Цецик // Чорноморський літопис – 2012. – Вип. 5. – С. 91-96.

Шандра В. С. Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863 р. / В. С. Шандра // Український історичний журнал. – 2014. – №1. – С. 106-119.

Шандра В. С. Судова реформа 1864 року / В. С. Шандра // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К.: Наукова думка, 2012. – Т. 9: Прил – С. – 944 с. – С. 891-892.

Якименко М. А. Земельна оренда на Україні в період капіталізму /

М.А. Якименко // Український історичний журнал. – 1991. – № 2 .– С. 54-63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах