Польська vs українська ідентичності: освітня політика у Другій Речі Посполитій і формування української нації

Ірина Шліхта

Анотація


У статті аналізується зв’язок між освітньою політикою владних
кіл Другої Речі Посполитої та формуванням ідентичності західних
українців. Автор робить спробу дослідити суть українсько-польських
відносин на етапі модернізації Польської держави.


Ключові слова


система освіти; ідентичність; українська нація; Друга Річ Посполита

Повний текст:

PDF

Посилання


Галай М.П. Освітня політика Другої Речі Посполитої та ставлення до неї української спільноти Східної Галичини (на прикладі Тернопільського воєводства): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Микола Павлович Галай; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 24 с.

Галай М. Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової освіти в 1918–1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства) / Микола Галай // Мандрівець. – 2012. – № 5. – С. 40–44.

Голик Р. Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр. / Роман Голик // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. – 2012. – Вип. 7. – С. 66–67.

Грицак Я. Велика пауза // Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студ. іст. ф-тів вузів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2000. – С. 166–209.

Дейвіс Н. Niepodległość. Двадцять років незалежності (1918–1939 рр.) // Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; [пер. з англ. П. Таращука]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – С. 739–769.

Дильонгова Г. 1918–1939 // Історія Польщі 1795–1990 / Ганна Дильонгова; [пер. з пол. М. Кірсенка]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 110–138.

Завгородня Т. Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919–1939 роки) / Тетяна Завгородня; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 135 с.

Зашкільняк Л.О. Польська республіка в 1918–1939 рр. // Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л.О. Зашкільняк, М.Г. Крикун; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка; Ін-т істор. досл.; Центр істор. полоністики. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2002.

Кецик У.В. Громадянське виховання учнів українських професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Уляна Василівна Кецик; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.

Кислий В.М. Українські високі школи у Львові і студентський рух у Західній Україні у І половині 20-х років ХХ століття / Василь Миколайович Кислий. – Львів: Ред.-вид. відділ при управлінні по пресі, 1991. – 141 с.

Лисяк-Рудницький І. Націоналізм // Історичні есе / Іван Лисяк-Рудницький; [упор. Я. Грицак; переклад У. Гавришків, Я. Грицака]; Центр досл. історії ім. Петра Яцика Канадського ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту; Ін-т держ. упр-ня та місц. самоврядування при Кабінеті Міністрів України: в 2-х т. – К.: Основи, 1994. – Т. 2. – С. 247–259. – (Західна історіографія України; Вип. 1.

Лозинський Р.М. Міжвоєнний період // етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) / Роман Мар’янович Лозинський; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: Вид. центр Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2005. – С. 164–189.

Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Джозеф Ротшильд; [пер. з англ. В. П. Канаша]. – К.: Мегатайп, 2001. – 496 с.

Стан і діяльність Рідної Школи. 1936–1937. Річне звідомлення Головної Управи Рідної Школи за час від 1.IX.1936 до 31.VIII.1937. – Львів: Видавнича спілка «Діло», 1938. – 162 с.

Українські землі під Польщею / [І. Герасимович, В. Кубійович, В. Мудрий та ін.] // енциклопедія українознавства. Загальна частина; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Репр. вид. – К., 1995. – Т. 3. – С. 942–949.

Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920–1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920–1930-ті рр.) / Климентій Климентійович Федевич; [пер. з рос. Т. Портнової]. – К.: Основа, 2009. – 278 с.

Brzoza Cz. W niepodległym państwie 1918–1939 // Historia Polski 1918–1945 / Cz. Brzoza, A. L. Sowa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. – S. 17–490.
Copyright (c) 2014 Ірина Шліхта