Польська vs українська ідентичності: освітня політика у Другій Речі Посполитій і формування української нації

Автор(и)

  • Ірина Шліхта Національний транспортний університет, Ukraine

Ключові слова:

система освіти, ідентичність, українська нація, Друга Річ Посполита

Анотація

У статті аналізується зв’язок між освітньою політикою владних
кіл Другої Речі Посполитої та формуванням ідентичності західних
українців. Автор робить спробу дослідити суть українсько-польських
відносин на етапі модернізації Польської держави.

Біографія автора

Ірина Шліхта, Національний транспортний університет

к. і. н., доцент

Посилання

Галай М.П. Освітня політика Другої Речі Посполитої та ставлення до неї української спільноти Східної Галичини (на прикладі Тернопільського воєводства): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Микола Павлович Галай; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 24 с.

Галай М. Політика Другої Речі Посполитої у галузі початкової освіти в 1918–1924 роках (за матеріалами Тернопільського воєводства) / Микола Галай // Мандрівець. – 2012. – № 5. – С. 40–44.

Голик Р. Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр. / Роман Голик // Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. – 2012. – Вип. 7. – С. 66–67.

Грицак Я. Велика пауза // Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: навч. посіб. для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студ. іст. ф-тів вузів, вчителів / Ярослав Грицак. – 2-ге вид. – К.: Генеза, 2000. – С. 166–209.

Дейвіс Н. Niepodległość. Двадцять років незалежності (1918–1939 рр.) // Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; [пер. з англ. П. Таращука]. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – С. 739–769.

Дильонгова Г. 1918–1939 // Історія Польщі 1795–1990 / Ганна Дильонгова; [пер. з пол. М. Кірсенка]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 110–138.

Завгородня Т. Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919–1939 роки) / Тетяна Завгородня; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 1999. – 135 с.

Зашкільняк Л.О. Польська республіка в 1918–1939 рр. // Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів / Л.О. Зашкільняк, М.Г. Крикун; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка; Ін-т істор. досл.; Центр істор. полоністики. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2002.

Кецик У.В. Громадянське виховання учнів українських професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Уляна Василівна Кецик; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.

Кислий В.М. Українські високі школи у Львові і студентський рух у Західній Україні у І половині 20-х років ХХ століття / Василь Миколайович Кислий. – Львів: Ред.-вид. відділ при управлінні по пресі, 1991. – 141 с.

Лисяк-Рудницький І. Націоналізм // Історичні есе / Іван Лисяк-Рудницький; [упор. Я. Грицак; переклад У. Гавришків, Я. Грицака]; Центр досл. історії ім. Петра Яцика Канадського ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту; Ін-т держ. упр-ня та місц. самоврядування при Кабінеті Міністрів України: в 2-х т. – К.: Основи, 1994. – Т. 2. – С. 247–259. – (Західна історіографія України; Вип. 1.

Лозинський Р.М. Міжвоєнний період // етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини) / Роман Мар’янович Лозинський; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів: Вид. центр Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2005. – С. 164–189.

Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами / Джозеф Ротшильд; [пер. з англ. В. П. Канаша]. – К.: Мегатайп, 2001. – 496 с.

Стан і діяльність Рідної Школи. 1936–1937. Річне звідомлення Головної Управи Рідної Школи за час від 1.IX.1936 до 31.VIII.1937. – Львів: Видавнича спілка «Діло», 1938. – 162 с.

Українські землі під Польщею / [І. Герасимович, В. Кубійович, В. Мудрий та ін.] // енциклопедія українознавства. Загальна частина; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Репр. вид. – К., 1995. – Т. 3. – С. 942–949.

Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі. 1920–1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920–1930-ті рр.) / Климентій Климентійович Федевич; [пер. з рос. Т. Портнової]. – К.: Основа, 2009. – 278 с.

Brzoza Cz. W niepodległym państwie 1918–1939 // Historia Polski 1918–1945 / Cz. Brzoza, A. L. Sowa. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. – S. 17–490.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності