Про журнал

Галузь та проблематика

У журналі друкуються статті на широку історичну проблематику за темою видання: історія та культура країн Східноєвропейського регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам'яті та змісту історичної політики в країнах регіону.

Процес рецензування

The peer reviewing procedure is applied for all articles submitted to the editorial board. The peer reviewing procedure is used for the maximum objective evaluation of the content of a research article, determination of their compliance with journal requirements, and supposes detailed analysis of merits and shortcomings of the materials presented in the article.

Stages for reviewing

1. The author provides an article to the editorial board, the article should meet the requirements of the journal.
2. Checking the article for the degree of uniqueness copyright text. For all articles which are provided for reviewing, the degree of uniqueness copyright text is determined using appropriate software program.
3. All manuscripts submitted to Editorial Board are directed to the profile of research to reviewer. Executive editor assigns reviewers.
4.The reviewers can be either members of the editorial board of the scientific journal, or third-party highly skilled professionals who have profound professional knowledge and experience in the specific field of the research.
5. The reviewer usually within 14 days concludes if the article can be printed or not (fills in the standardized form containing the final recommendations).
6. The review is conducted confidentially on the principles of double-blind review (neither the author nor the reviewer knows each other). The interaction between the author and the reviewers is taking place through the executive editor of the journal.
7. If the reviewer indicates the necessity of making certain corrections in the article, the article is sent to the author with the suggestion to take into consideration the comments in order to prepare an updated version of the article or to substantiate their refutation. To the revised article, the author attaches a letter, which contains answers to all comments and explains all the changes that were made in the article. The corrected version is re-submitted to the reviewer for making a decision and preparing a motivated conclusion about the possibility of publication.
8. Reviewers should maintain racial, gender, national and institutional impartiality.
9. The final decision on the possibility and appropriateness of publication is taken by the Chief Editor and, if necessary, by the meeting of the editorial board in general.

 

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Етапи рецензування:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів відповідальний редактор журналу.
4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора журналу.
7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
8. Рецензенти повинні дотримуватись расової, гендерної, національної та інституційної неупередженості.
9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії загалом.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Процедура рецензування

The peer reviewing procedure is applied for all articles submitted to the editorial board. The peer reviewing procedure is used for the maximum objective evaluation of the content of a research article, determination of their compliance with journal requirements, and supposes detailed analysis of merits and shortcomings of the materials presented in the article.

Stages for reviewing

1. The author provides an article to the editorial board, the article should meet the requirements of the journal.
2. Checking the article for the degree of uniqueness copyright text. For all articles which are provided for reviewing, the degree of uniqueness copyright text is determined using appropriate software program.
3. All manuscripts submitted to Editorial Board are directed to the profile of research to reviewer. Executive editor assigns reviewers.
4.The reviewers can be either members of the editorial board of the scientific journal, or third-party highly skilled professionals who have profound professional knowledge and experience in the specific field of the research.
5. The reviewer usually within 14 days concludes if the article can be printed or not (fills in the standardized form containing the final recommendations).
6. The review is conducted confidentially on the principles of double-blind review (neither the author nor the reviewer knows each other). The interaction between the author and the reviewers is taking place through the executive editor of the journal.
7. If the reviewer indicates the necessity of making certain corrections in the article, the article is sent to the author with the suggestion to take into consideration the comments in order to prepare an updated version of the article or to substantiate their refutation. To the revised article, the author attaches a letter, which contains answers to all comments and explains all the changes that were made in the article. The corrected version is re-submitted to the reviewer for making a decision and preparing a motivated conclusion about the possibility of publication.
8. Reviewers should maintain racial, gender, national and institutional impartiality.
9. The final decision on the possibility and appropriateness of publication is taken by the Chief Editor and, if necessary, by the meeting of the editorial board in general.

 

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Етапи рецензування:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів відповідальний редактор журналу.
4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального редактора журналу.
7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
8. Рецензенти повинні дотримуватись расової, гендерної, національної та інституційної неупередженості.
9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії загалом.

 

 

Учасник

  • Academia Ignatianum (Polska, Kraków)

Історія журналу

Журналу містить результати наукових напрацювань учасників Міжнародних конференцій «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи», якы проходили у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Термін «Intermarum» або Міжмор’я - альянс держав «від моря до моря» - Балто-Чорноморський союз, традиційно пов’язується із постаттю лідера ІІ Речі Посполитої Ю. Пілсудського. Після Першої світової війни він висунув ідею створення конфедеративної держави, до якої б увійшли Польща, Україна, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Угорщина, Румунія, Югославія, Чехословаччина. Пропонована конфедерація повинна була продовжити багатонаціональну традицію колишньої Речі Посполитої. Пілсудський вважав, що її відновлення дозволить уникнути державам Центральної Європи дмінування Німіеччини або Росії. Протягом двох десятиліть після краху ідеї Міжмор’я (Intermarum) всі держави, які мали до неї входити, потрапили в зону впливу Радянського Союзу. В новітній час, за умов прагнення сучасної Росії відновити свої імперські позиції, ідея набула нового звучання та актуальності. Одним із завдань створення збірника, які ставили перед собою його засновники, сталоосмислення траєкторії розвитку країн Балто-Чорноморського регіону в цілому, та України зокрема протягом ХVIXXІ ст. Серед проблематики, яку пропонують редактори для дослідження: історія та культура країн регіону, вплив третіх сил на процеси, які окреслювали особливості його розвитку, сучасні та історичні геополітичні проблеми, пограничні впливи, зміст національних та культурних ідентичностей, особливості реалізації політики пам'яті та змісту історичної політики в країнах регіону.