Трансформації польського землеволодіння у містах і містечках Подільської губернії в складі Російської імперії

Автор(и)

  • Олена Кримська Хмельницька обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля «Поклик віків», Ukraine

Ключові слова:

Землеволодіння, Подільська губернія, міста, містечка, поляки4 шляхта, нормативно-правова база

Анотація

На основі аналізу низки вперше введених у науковий обіг архівних джерел, опублікованих матеріалів, а також осмислення наукової літератури, зроблено спробу розкрити перетворення у поземельних відносинах міст і містечок Подільської губернії з кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. Акцентовано увагу на спробі російської імперської влади вирішити польське питання в системі землеволодіння регіону. Підкреслено, що, не зважаючи на важливість і актуальність, проблема поки що не розкрита в історичній літературі. Щоправда, в історіографії нагромаджено достатню кількість джерел і вироблено необхідний інструментарій для її наукової реконструкції на сучасній методологічній основі. Зазначено, що на специфіку земельної власності вплинуло поступове витіснення норм польського законодавства, Литовського статуту, магдебургського і звичаєвого права, якими вона регулювалась у подільських містах і містечках, російським законодавством.

Біографія автора

Олена Кримська, Хмельницька обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля «Поклик віків»

кандидат історичних наук, науковий співробітник

Посилання

Рудакова Ю. Зміни в структурі землеволодіння на Правобережній Україні в 1794-1796 рр. // Український політичний збірник. – 2001. – К., 2002. – С. 180-181.

ПСЗРИ-1. – СПб, 1830. – Т. 22. – № 16187.

Брославський В. Норми польського земельного права на Правобережній Україні 1793–1830 рр. / В. Брославський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. Ред. Проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2011. – Вип. 2. – С. 6.

Материалы для истории Подольской губернии (1792-1796 гг.). – Вып. 1. – Каменец-Подольск. – 1885. – С. 59-60.

Лазанська Т. Історія підприємництва в Україні (на матеріалах торгово-промислової статистики ХІХ ст.) / Т. Лазанська – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 189 с.

Боже-Гарнье Ж. Очерки по географии городов / Ж. Боже-Гарнье, Ж. Шабо / пер. с фр. под. ред. К. Т. Топуридзе, С. Н. Тагера. – М.: Прогресс, 1967. – 424 с.

Живописная Россия отечество наше в его земельном, историческом племенном, экономическом и бытовом значении (под. ред. П. П. Семенова). – Т. 5. – Малороссия, Подолия и Волынь. – Ч. 1. – Издание товарищества М. О. Вольф. – М.: 1897. – 280 с.

Держархів Хмельницької області, ф. 115, оп.1, спр. 4, арк. 4.

ЦДІАК, ф.442, оп.12, спр. 407, арк. 20; спр. 323, арк. 168; оп. 84,

спр. 14, арк. 441; оп. 782, спр. 469, арк. 29; ЦДІАК, ф. 492, оп. 34,

спр. 1, арк. 3.

Кабузан В. М. Изменения в численности, удельном весе и размещении дворянства в России в 1782–1858 гг. / В. М. Кабузан, С. М. Троицкий // История СССР. – 1971. – № 4. – С. 165.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 / [под ред. Н. А. Тройницкого]. – СПб: Изд. центр. стат. комитета МВД, 1904. – Вып. XXXII: Подольская губерния. – XII, – С. 98-101.

Рудакова Ю. К. Основні аспекти земельної політики уряду Павла І на території Правобережної України / Ю. К. Рудакова // Укр. іст. журн. – 2005. – Вип. 3. (№ 462). – С. 101-110.

Сенатский архив. – Т. 1: Именные указы императора Павла І. – С-СПб, 1888. – С. 109.

ПСЗРИ-1. – СПб, 1830. – Т. 30. – № 22873.

ПСЗРИ-1. – СПб, 1830. – Т. 32. – № 25470.

ПСЗРИ-1. – СПб, 1830. – Т. 32. – № 25481.

ПСЗ-2. – СПб, 1832, – Т. 5. – № 4206; ПСЗ-2 – СПб, 1832, – Т. 6. –

№ 4444, № 4485, № 4535, № 4624, № 4694, № 4711, Т. 6. Ч. 2 –

№ 4841; ПСЗ-2. – СПб, 1833. – Т. 7. – № 5103, № 5257, № 5344, –

№ 5354, № 5468; ПСЗ-2. – СПб, 1834. – Т. 8. – № 6407; ПСЗ-2. –

СПб, 1835. – Т. 9. – № 7205.

Борисевич С. О. Поземельні відносини в Подільській губернії протягом 1793–1861 рр.: дис… канд. істор. наук: 07.00.01 – Історія України / Борисевич Сергій Олександрович. – Дніпропетровськ, 1992. – 64 с.

ПСЗ-2 – СПб, 1832, – Т. 6. – № 4444.

ПСЗ-2 – СПб, 1832, – Т. 6. – № 4485, № 4535, № 4694, № 4711.

Борисевич С. О. Поземельні відносини в Подільській губернії

протягом 1793–1861 рр. диc. канд. істор. наук: 07.00.01 – Історія України / Борисевич Сергій Олександрович. – Дніпропетровськ, 1992. – 70 с.

Рибак В. І. Зіньків в історії Поділля / Іван Рибак. – Кам’янець-

Подільський: Кам.-Поділ. пед. ін-т. – 1995. – 100 с.

ПСЗ-2. – СПб, 1833. – Т. 7. – № 5257.

ПСЗ-2. – СПб, 1833. – Т. 7. – № 5103.

ПСЗ-2. – СПб, 1835. – Т. 9. – № 7429.

Киевские губернские ведомости. – 1839. – № 7. – С. 222

ПСЗ-2. – СПб, 1836. – Т. 10. Ч.2. – № 8672.

ПСЗ-2. – СПб, 1837. – Т. 11. – № 9454.

ПСЗ-2. – СПб, 1837. – Т. 11. – № 9053.

ПСЗ-2. – СПб, 1838. – Т. 12. – № 10178.

ПСЗ-2. – СПб, 1837. – Т. 11. – № 9191, № 9194-а.

ПСЗ-2. – СПб, 1838. – Т. 12. – № 10077, № 10178, № 10208;

Никотин И. А. Столетний период (1772-1872) русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях и

законодательство о евреях (1649-1876). – Вильна, 1886. – Т. 1. – С. 47.

Воронин А. Ф. Записка о владельческих городах и местечках Юго-Западного края. – К., 1869. – Ч. 1 : Исторические сведения. – 131 с.

Держархів Хмельницької області, ф. 241, оп.1, спр. 1269, арк.

-11; спр. 1271, арк. 7-8, 309; спр. 1272, арк.9; спр. 1273, арк.

; спр. 1275, арк. 13; спр. 1276, арк. 14; спр. 1277, арк. 14; спр.

, арк. 12.

Держархів Хмельницької області, ф. 241, оп.1, спр.1340, арк 2.

Гульдман В. К. Поместное землевладение Подольской

губернии (Настольно-справочная книжка для землевладельцев и арендаторов) / В. К. Гульдман. – Изд. 2-е, исправл. и знач. доп. – Каменец-Подольский: Тип. С. П. Киржацкого. – 1903. – 570 с.

История Украинской ССР. – В 10 т. – К.: Наук. Думка. – 1983. –

Т. 3. – 728 с.

Держархів Хмельницької області, ф. 241, оп.1, спр.1340, арк 2.

Воронин А. Ф. Записка о владельческих городах и местечках Юго-Западного края. – К., 1869. – Ч. 1: исторические сведения. – 70 с.

Держархів Хмельницької області, ф. 241, оп.1, спр.1340, арк 2.

ПСЗ-2. – СПб, 1866. – Т. 38. – № 39377.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914 рр.: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. – К.: Критика. – 1998. – С. 47.

Громачевський С. Г. Ограничительные законы по землевладению в Западном крае с историческим обзором их, законодательными мотивами и разьяснениями. Изд. 2-е, – СПб, 1904. – С. 24.

ПСЗ-3. – СПб, 1876. – Т. 25. – № 26162.

ПСЗ-2. – СПб, 1876. – Т. 48. – № 52255.

ПСЗ-2. – СПб, 1866. – Т. 38. – № 40055.

ПСЗ-2. – СПб, 1871. – Т. 42. – № 44312, № 44500.

ПСЗ-2. – СПб, 1868. – Т. 41. – № 43959-а.

ПСЗ-2. – СПб, 1876. – Т. 48. – № 52255.

ПСЗ-2. – СПб, 1876. – Т. 48. – № 52255.

ПСЗ-2. – СПб, 1867. – Т. 39. – № 40539.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.