ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Автор(и)

  • Наталія Громакова Національний університет державної податкової служби України, Ukraine

Ключові слова:

національний проект, освітні практики, імперська освітянська доктрина, національна самосвідомість

Анотація

У статті проаналізовано особливості формування польського національного проекту на українських теренах упродовж ХІХ ст., визначено чинники його трансформації. Особливу увагу автор приділив дослідженню освітянської діяльності польських інтелектуалів та меценатів Правобережжя, що сприяла генезису національної свідомості модерного суспільства. Встановлено, що важливим чинником реалізації польських освітніх проектів було формування імперської освітянської доктрини, яка, в свою чергу, виступала потужним засобом русифікації упродовж другої половини ХІХ ст. Автор дійшов висновку, що імперська система освіти мала на меті інтегрувати населення Наддніпрянщини до російського національного проекту, знищивши будь-які національні відмінності, що перешкоджали його формуванню.

Біографія автора

Наталія Громакова, Національний університет державної податкової служби України

кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та політології

Посилання

Beauvois D. Szkolnictwo Polskie na ziemiach litewsko-ruskich. 1803-1832. Szkoły podstawowe średnie / Daniel Beauvois. – Rzym-Lublin, 1991. – Tom II. – 459 s. Боднар А.М. Зміни освітнього рівня та світоглядних цінностей подолян наприкінці ХVІІІ – в середині ХІХ ст. / А.М. Боднар // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/ Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 71 (№4). – 968 с. – С. 58-61. Буравський О.А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; Горохов С. В. Польсько-російське протистояння в освітній сфері на прикладі Київської губернії на поч. XIX століття: [Електронний ресурс] / С.В.Горохов. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npifznu_2014_38_12.pdf Кошолап О. Ф. Розвиток польської освіти на території Поділля в ХІХ – початку ХХ століття: [Електронний ресурс] / О.Ф. Кошолап. – Режим доступу: http://www.pedagogika.eu/kiw_02/artykuly/KiW_2_84-93.pdf Ніколаєнко О.О. Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-Західних губерній Російської імперії в 60-х роках ХІХ – на початку ХХ ст.: [Електронний ресурс] / О. О. Ніколаєнко. – Режим

доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/

/62031/19-Nіkolaеnko.pdf?sequence=1 Ніколаєнко О. О. Польська пансіонна жіноча освіта на Правобережжі наприкінці ХІХ ст.: [Електронний ресурс] / О.О. Ніколаєнко. – Режим доступу: https://keui.files.wordpress.com/2013/12/24_nikolaenko.pdf

Поліщук Ю. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Монографія: [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук. – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793 – 1914) / Даниэль Бовуа. Авторизованный перевод с французского Марии Крисань. – М.: Новое литературное обозрения, 2011. – 1008 с.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення / Пьотр Вандич. Пер. з англ. С. Грачової. – К.: Критика, 2004. – 463 с. – С. 174.

Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569 – 1999 / Тімоті Снайдер. Пер. з англ. А. Котенка, О. Надтоки. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 464 с. – С. 15-16.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / М. Сивіцький. Пер. з пол. Є. Петренка. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – Т. І. – 343 с.

Сейко Н. А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ: Монографія / Н.А. Сейко. – Житомир: ЖДУ, 2006. – С. 112.

Буравський О. Благодійницька та культурно-освітня діяльність римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІII – початок ХХ ст.) : [Електронний ресурс] / О. Буравський. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15352/17-Behfvsky.pdf?sequence=1

Валіцький А. Три патріотизми / Анджей Валіцький; пер. з польськ. В. Гломозди // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 724-767.

Портнов А. Час відкритих можливостей: польські мемуаристи першої третини ХІХ ст. про населення включених до Російської імперії областей колишньої Речі Посполитої : [Електронний ресурс] / А. Портнов. – Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/440Portnov.pdf

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : [Електронний ресурс] / О.А. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ , 2004. – 168 с., іл. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/6147/1/buravskiy.pdf

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.