НАЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ІМПЕРСЬКОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВОЛИНІ У 1871-1919 РР. (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОГО З’ЇЗДУ МИРОВИХ СУДДІВ)

Автор(и)

  • Вікторія Панченко

Ключові слова:

судова реформа 1864 р., мировий суд, кадровий склад, поляки, Волинь, етнічне походження

Анотація

У статті розкрито вплив національного чинника на формування кадрового складу мирових судів Волині. Встановлено, що російський уряд одним із основних критеріїв при доборі кандидатів для заміщення посад у мирових установах розглядав етнічне походження, яке виступало запорукою політичної благонадійності та лояльності до імперської влади. З’ясовано, що поляки і євреї протягом 1871-1919 рр. зазнали низки обмежень щодо їх служби у судах Волині, тоді як росіянам та українцям лівобережних губерній навпаки надавалися
значні пільги.

Посилання

Центральний державний архів України у м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 442, оп. 181, спр. 425, ч. 1.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 181, спр. 425 е.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 48, спр. 327.

Державний архів Житомирської області (далі – Держархів

Житомирської обл.), ф. 27, оп. 1, спр. 1660.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. – 1—7, 10, 11, 13, 14, 16—21, 23—28, 30—33, 37—39, 42—43, 45—47, 54, 56, 60—63, 65—67, 69—72, 74, 76—78, 81—83, 85—90, 92, 93, 96, 100, 102—105, 107—109, 112, 115, 117, 121, 122, 124, 127, 130, 131, 134—136, 139, 141—144, 146, 147, 151, 152.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 8.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 17.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 36.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 58.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 88.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 94.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 95.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 136.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 146.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 186.

Держархів Житомирської обл., ф. 167, оп. 1, спр. 260.

Держархів Житомирської обл., ф. 171, оп. 1, спр. 1.

А. К. Между строками одного формулярного списка. 1823-1881 гг. // Русское слово. – 1881. – №12. – С. 841.

Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / М. В. Бармак // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. іст. наук. – Львів, 2008. – 21 с.

Бармак Н. Формирование российской системы государственной службы на украинских землях (ХІХ в.) / Н. Бармак // Научни трудове на Русенския университет. – 2008. – Т. 47. – С. 45-52.

Біленький Є. А. Родинний архів Шодуарів у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: [Електронний ресурс] / Є. А. Біленький – Режим доступу: www.archives.gov.ua/Publicat/AU/2000-4-6-03.php

Бёрбэнк Джейн Местные суды, имперское право и гражданство в России / Джейн Бёрбэнк // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / Под ред. А.И. Миллера М.: Новое издательство, 2004. – 384 с. – С. 320-361.

Вахітов Р. Імперія і Нація в російській історії: [Електронний ресурс] / Р. Вахітов. – Режим доступу: http://www.jimagazine.lviv.ua/anons2013/

Vahitov_Imperiya_i_naciya_v_ros_istorii.htm

Горизонтов Л. Б. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX — начало XX в.) / Л. Б. Горизонтов — М.: Индрик, 1999. — 272 с.

Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 1000 с.

Западные окраины Российской империи / под ред. М. Долбилова, А. Миллера – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 608 с.

Зданкевіч К. В. Судовая рэформа 1864 г. у Беларусі / К. В.

Зданкевіч // Весці БДПУ. – 2007. – №1. – С. 16-18. – С. 17.

Зосімович О. Ю. Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі палати кримінального суду Волинської губернії 1796-1797 рр.): [Електронний ресурс] / О. Ю. Зосімович. – Режим доступа: http://storage.library.opu.ua/online/ periodic/iv-26/025-038.pdf

Зосімович О. Ю. Формування системи обліку кадрового складу судів в Російській імперії та на Правобережній Україні у ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних списків): [Електронний ресурс] / О. Ю. Зосімович. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/

/1/Zosimovych_Zhitomir.pdf

Имеретинский Н. К. Воспоминания о графе М. Н. Муравьеве / Н. К. Имеретинский // Исторический вестник. – 1892. – Т. 50. – № 12. – С. 603-643.

Каппелер Андреас Росія як поліетнічна імперія: виникнення, історія, розпад / А. Каппелер; пер. з нім. Х. Назаркевич. – Львів: видавництво Українського католицького університету, 2005. – 360 с.

Комзолова А. А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху Великих реформ / А. А. Комзолова. – М.: Наука, 2005. – 383 с.

Максимов О. В. Кадровий склад Житомирського окружного суду в умовах судової реформи 1864 року: [Електронний ресурс] / О. В. Максимов. – Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/7787/

Максимов О.В. Структура та функціональні обов’язки Житомирського окружного суду за реформою 1864 року: [Електронний ресурс] / О. В. Максимов – Режим доступу: eprints.zu.edu.ua/

Максимов О. В. Особливості політики уряду Російської імперії щодо служби євреїв в судових органах Правобережної України в першій половині ХІХ ст.: [Електронний ресурс] / О. В. Максимов – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6595/1/Максимов.pdf

Миллер А. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования / А. Миллер. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 248 с.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIX в.) / А. И. Миллер. – СПб: Алетейя, 2000. – 260 с.

Морозов П. Русское дело в Литовской Руси / П. Морозов // Русский вестник. – 1883. – №7. – С. 32.

Натанс Б. За чертой: евреи встречаются с позднеимперской Россией / Б. Натанс. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 463 с.

Новый местный суд и евреи поверенные // Наша Волынь. – 1914. – №2 (3 января). – С. 3.

Ограничения числа евреев в присяжной адвокатуре // Новороссийский телеграф. – 1887. – 23 августа. – С. 2.

Оболонский, А. В. Кризис бюрократического государства: Реформы государственной службы: международный опыт и российские реалии. / А. В. Оболонский. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2011. — 448 с.

Оболонский А. В. Российское бюрократическо-полицейское государство: история и современный кризис: [Электронный ресурс] / А. В. Оболонский. – Режим доступа: http://politconcept.sfedu.ru/2011.4/ 06.pdf

Отчет по устройству танцевального вечера 21 ноября 1895 года // Волынь. – 1896. – №5 (6 января) – С. 3.

Панченко В. С. Мировой судья в Российской империи: профессиональные и личностные характеристики (на примере Волынской губернии): [Электронный ресурс] / В. С. Панченко // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал (Online). – 2013. – №2(6). – С. 110-119. – Режим доступа: http://www.vestospu.ru.

Памятная книжка Волынской губернии на 1885 год / под ред. И. Ф. Мацкевича. – Житомир: типография губернского правления, 1884. – 313 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год / изд. вол. губ. стат. комитета. – Житомир: волынская губернская типография, 1913. – 687 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1915 год / изд. вол. губ. стат. комитета. – Житомир: волынская губернская типография, 1914. – 731 с.

Первая всеобщая перепись Российской империи 1897 г. – Т. VIII. – СПб, 1904. – С. 98 – 101.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.) / Ю. М. Поліщук – Київ: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. – Т. ІІ. – СПб, 1886. – № 834. – С. 181.

По применению 7-го пункта высочайшего указа от 12-го декабря 1904 г. к жителям губерний Царства Польского. – СПб, 1905. – 10 с.

Распределение населения по вероисповеданиям. 1867 г. // Статистический Временник Российской империи. – Вып. 1. – СПб, 1871. – С. 46-69.

Слиозберг Г. Б. Дела минувших дней. Записки русского еврея / Г. Б. Слиозберг – Т. 2. – Париж, 1933. – 387 с.

Соцький Ю. Ф. Волосний суд у системі судових установ Російської імперії другої половини ХІХ ст.: структура та судові практики / Ю. Ф. Соцький // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2012. – Т. 25 (64). – С. 39-45.

Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел. – Ч. 1. – Петроград: Сенатская типография, 1907. – 309 с.

Феоктистов Е. За кулисами политики и литературы (1848-1896). Воспоминания / Е. Феоктистов. – Москва, 1991. – 430 с.

Шандра В. С. Вимоги верховної влади до виборної «бюрократії» в українських губерніях російської імперії першої половини 19 ст.: [Електронний ресурс] / В. С. Шандра. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Piu19-20/2008_15/26.pdf

Шандра В. С. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): [Електронний ресурс] / В. С. Шандра. – Режим доступу: http://histans.com/JournALL/journal/ 007/2/10.pdf

-1894 гг. Записка, найденная в бумагах Н. Х. Бунге. – Б.м., б.г. – 56 с.

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.