«ВОЛИНСЬКА ПРОГРАМА» ВОЄВОДИ ГЕНРИКА ЮЗЕВСЬКОГО ЯК СПРОБА ВИРІШЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ МІЖЕТНІЧНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Віталій Лисенко Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ Криворізького національного університету, Ukraine

Ключові слова:

«Волинська політика», волинський регіоналізм, пацифікація, воєводи, конфронтація, нормалізація, міжвоєнний час, Друга Річ Посполита, українці, поляки, пробачення, взаємопримирення

Анотація

Політика так званого «волинського регіоналізму», яку з кінця 20-х
років проводив польський уряд, була однією із спроб вирішення
українського питання в Польщі. Однак серед історичних досліджень
останніх років недостатньо публікацій, що розкривають спробу
порозуміння поляків і українців, пошуки шляхів співпраці обох народів.
Це зумовлює необхідність проведення комплексного дослідження з
метою поглибленого аналізу основних напрямків українсько-польського
співжиття у міжвоєнний період, методів і форм реалізації «волинського
експерименту» воєвод Г.Юзевського.

Біографія автора

Віталій Лисенко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ Криворізького національного університету

студент-магістрант історичного факультету

Посилання

Васюта І. К. Галицько-Волинське село між світовими війнами: монографія / Іван Васюта. – Львів: Каменяр, 2010. – 507 с.

Галуха В. Л. Комасація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія» / Г. В. Левкович. – Львів, 2008. – 20 с.

Гулай В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні в роки

Другої світової війни: монографія [Текст] / Василь Васильович Гулай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 464 с.

Гулай В. В. Політико-правові механізми впливу польської держави на етнічний характер освітньої сфери Західної України (1919-1939рр.) / В. В. Гулай. – 344с.- [Режим доступу]: http://www.kbuapa.kharkov.ua

Заболотний І. Нескорена Волинь. Нарис з історії революційного руху на Волині 1917-1939 / І. Заболотний. – Львів, 1964.

Зайцев О. Ю. Політичні партії Західної України у парламентських виборах 1928 р. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 2. – Львів. – 1995. – С.172 – 187.

Зарецька Т. Юзеф Пілсудський і Україна/Т.Зарецька. – К.: Ін-т

історії України НАН України, 2007. – 288 с.

Крамар Ю. Освітня політика воєводської адміністрації Г. Юзевського на Волині / Ю. Крамар // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту / ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – Вип. 5. – С. 97–102.

Крамар Ю. Програма державної асиміляції Волинського воєводи Г. Юзевського : (1928–1938 рр.) / Ю. Крамар, О. Карліна // Матеріали ХХХІХ наук. конф. проф.-викл. складу і студ. ун-ту / Луцький держ. педін-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1993. – Ч. 2. – С. 418–419.

Крамар Ю. Радикалізація українського суспільно-політичного життя на Волині в 2-й половині 1930-х рр. / Юрій Крамар // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 13: у 2-х ч. – Ч. І: Україна–Польща: історія і сучасність: зб. наук. пр. і спогадів пам’яті П. М. Калениченка (1923–1983) / гол. ред. кол. В. А. Смолій; відп. ред. Ю. А. Пінчук. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 319–329.

Кучерепа М. Політичне становище на Волині у 1921–1939 рр. / М. Кучерепа // Шоста всеукр. наук. конф. з іст. краєзнавства / [редкол. : П. Т. Тронькота ін.]. – Луцьк, 1993. – С. 428 – 429.

Кучерепа Микола. Волинський воєвода Ян Генрик Юзевський / Микола Кучерепа // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах). У 3 т. Т. 2 / авт.-упоряд.: Л. К. Оляндер, Л. В. Бублейник, М. М. Кучерепа; М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1996. – 344 с.

Сивіцький М. Історія польсько-українських конфліктів / Пер. з пол. Є. Петренка. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. – 344с.

Krasicki S. Polityka woyewody Jozewskiego па Wolyniu w swietle cyfr і faktow. – Stratyn, 1937. -126s.

Czubinski Antoni Historia powszechna XX wieku/ Antoni Czubinski. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005. -508 s.

Mędrzecki W. Województwo Wołynskie. 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych./ W. Mędrzecki – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódz, 1988.

Uzdowski M. Kresy wschodnie a polska polityka państwowa // Droga.-1923.-ą1-2.-S.20-23.

Henryk Józewski. Zamiast pamiętnika // «Zeszyty Historyczne». — Paryż, 1982. T.60.-S. 116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ