ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ У 30-Х РР. ХХ СТ.

Автор(и)

Ключові слова:

польська національна меншина, репресивна політика, тоталітарний режим, насильницька колективізація, «вороги народу», «шкідницька діяльність», «ПОВ»

Анотація

Наприкінці 1920 – початку 1930-х рр. національна програма
більшовиків вступила в пряму суперечність із встановленням
тоталітарної політичної системи, яка спиралася на карально-репресивні
органи. Соціально-економічна політика влади щодо національних
меншин, в тому числі й польської спільноти, була цілеспрямована на
руйнування їхньої традиційної господарської діяльності, масові репресії,
депортації, насильницьке «злиття націй». Цим аспектам і присвячено
запропоновану статтю.

Біографія автора

Людмила Гуцало, Житомирський державний університет ім. Івана франка

кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Єременко Т. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст. Історичні зошити Ін-ту історії України НАНУ) / Т. Єременко. – К., – 1994. – С. 40-41.

Якубова Л. Суцільна колективізація в селах етнічних меншин. 1930-1935 рр. / Л. Якубова // Проблеми історії України: факти, удження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. – 2004. – № 11. – С. 382.

Второе Всеукраинское совещание по работе среди национальных меньшинств. 27-30 ноября 1930 г.: Стенографический отчет и постановление. – Москва-Харьков-Минск, 1931. – С. 52.

Вісті. – 1933. – 1 лютого.

Радянська Волинь. – 1939. – 1 травня.

На Всеукраїнському зльоті поляків-колгоспників у Житомирі // Радянська Волинь. – 1931. – 25 червня.

Гуцало Л. В. Національно-територіальне районування в УСРР (20-30-ті роки ХХ ст.) : монографія / Л. В. Гуцало. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2009. – С.118-119.

Якубова Л. Суцільна колективізація: кінець традиційного селянського світу / Л. Якубова // Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: нариси повсякденного (1921 – 1928 рр.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – №2. – С. 376.

Голодомор на Житомирщині, 1930-1934 роки: Док. і спогади: Зб. / Упоряд.: Р. Ю. Кондратюк, Д. Я. Самолюк; Редкол.: В. М. Присяжнюк (голова) та ін.; Житомир, облдержарх., Житомир, наук.-краєзн. т-во дослідників Волині. – Житомир: Вид-во об-ня газ. «Житомир. вісн.», 1993. – С. 30.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф.1, оп.16, спр.11, арк.316-317.

Татарінов І. Є. До питання про переселення польського та німецького населення із західного прикордоння Української РСР у 1930-х рр. / І. Є. Татарінов // Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2-х част. Ч. 2 : у 2-х томах (Суми – Курськ, 18 квітня 2014 р.) / ред. колегія : В. М. Власенко, В. М. Звагельський, Р. Камберова та ін. – Суми – Курськ :

СумДУ, Південно-Західний державний ун-т, 2014. – Ч. 2, Т. 1. – С. 54.

Стронський Г. Злет і падіння: Польський національний район в Україні у 20 -30-ті роки / Г. Стронський. – Тернопіль: Обл. друкарня. – 1992. – С. 53.

Чирко Б. В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ століття) / Б.В.Чирко. – К.: Асоціація «Україно» 1995. – С. 125.

Войналович О. організація шкільної освіти національних меншин в Україні: 20-30 рр. / О. Войналович. – К. – Полтава: Рідний край, 1992. – С. 88.

ЦДАГО України, ф. 1., оп. 20, спр. 6416, арк. 100.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті / О. Я. Калакура. — К.: Знання України, 2007. – С. 249-250.

ЦДАГО України, ф. 1., оп. 20, спр. 6416, арк. 101.

Копійченко Л. А. За відсутністю складу злочину (польські контрреволюційні організації на Житомирщині) / Л. А. Копійченко // Реабілітовані історією. Житомирська область : у 27 т.. – Житомир: Полісся, 2010. – Т. 3. – С. 30.

Справа «Польської Організації Військової» в Україні. 1920-1938 рр. / Упоряд.: С. А. Кокін, Р. Ю. Подкур, О. С. Рубльов. – К.: Головна редколегія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», 2011. – С. 452.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ