ІДЕЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДИ Г. ЮЗЕВСЬКОГО

Автор(и)

  • Юрій Крамар Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна

Ключові слова:

Друга Річ Посполита, Волинь, міжнаціональні відносини, державна асиміляція

Анотація

У статті аналізуються ідеологічні засади політики державної
асиміляції, яку на Волині у 1928–1938 рр. реалізовував воєвода
Г. Юзевський. Стратегічна мета його «волинської політики» полягала в
тому, щоб шляхом політичної асиміляції місцевого населення добитися
найтіснішої інтеграції регіону з усіма теренами Речі Посполитої. Для
досягнення цієї мети програма Г. Юзевського передбачала цілий ряд
заходів (політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього
характеру), реалізація яких мала допровадити до зняття польсько-
українських протиріч і стати символом співжиття обох народів у рамках
польської державності.

Біографія автора

Юрій Крамар, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

доцент кафелри Всесвітньої історії

Посилання

Кучерепа М. Національна політика Польщі щодо українців напередодні Другої світової війни /М. Кучерепа // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. – Луцьк, 2001. – № 11: Історичні науки. – С. 27–34; Кучерепа М. Волинський воєвода Ян Генрик Юзевський / М. Кучерепа // «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах): у 3 т. / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. – Луцьк, 1996. – Т. 2. – С. 180–186.

Давидюк Р.П. З поляками за Україну: Наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині: монографічне видання / Р. Давидюк. – Рівне: ПП ДМ, 2014. – 174 с.

Kęsik J. Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henrika Józewskiego: 1892–1981 / J. Kęsik. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. – 213 s.

Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939 / А. Chojnowski. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – 262 s.

Mędrzecki W. Województwo Wołynskie. 1921–1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych / W. Mędrzecki. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódz: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. – 203 s.

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dzial Rękopisów (далі: BUW, DR), № akc.431. Materiały dotyczące województwa Wołyńskiego w latach 1926-1938, k. 2.

Держархів Волинської області, ф. 34, оп.1, спр. 35, арк. 143 зв.

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Urząd Wojewódzki Wołyński (далі: AAN, MSW, UWW), sygn.277/І-1, poz.4, k. 17.

Держархів Волинської області, ф. 34, оп.1, спр. 35, арк. 144.

Держархів Волинської області, ф. 46, оп.1, спр. 544, арк. 15.

Józewski H. Zamist pamiętnika // Zęszyty Historyczne. – 1982. – Z.60. – S. 73.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929 / Ryszard Torzecki. – Kraków: Wyd. Literackie, 1989. – S. 162.

BUW, DR, № akc.361, k. 6.

Józewski H. Zamist pamiętnika // Zęszyty Historyczne. – 1982. – Z.60. – S. 73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ